โครงการค่ายพัฒนาทักษะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และมหกรรมพลังเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รวมพลังเยาวชนคิดบวก ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขปีที่ 4 ตอน “ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานความดี”

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 9426 9427 9428 9429 9430 9431 9432 9433สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครื่อข่าย ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และมหกรรมพลังเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รวมพลังเยาวชนคิดบวก ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขปีที่ 4 ตอน “ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานความดี” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ หมู่ 3 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ72928 72929 72930 72931 72932 72933 72934 72938 72939