การเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2562) และแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) และพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2560

32083 32084 32085 32086 32087 32088 32089 32090 32091 32092