แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนา 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

การวางแผนเป็นกระบวนการอันสำคัญยิ่งต่อการบริหาร   เพราะแผนจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นเป้าหมายขององค์การและยังระบุถึงวิธีที่บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวเป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่พัฒนาในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ  จำเป็นจะต้องมีแผน และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับภูมิภาค  และระดับชาติ  การจัดทำแผนจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการจัดทำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดและวางแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 – 2559)

แผนพัฒนา 3  ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงจนเป็นรูปเล่มได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   อาทิ  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว คณะทางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล  (คปต.)   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แกนนำระดับตำบล   องค์กรเอกชนและที่สำคัญที่สุดคือประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมตำบล   ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดประเด็นการพัฒนา   อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั่นเอง  องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว  จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557  – 2559)   และหวังอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา 3  ปี   ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

phan3y