ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลเสียว

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน บ้านเสียว จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ เล่าต่อ ๆ กันมาว่าบรรพบุรุษของบ้านเสียวเดิมอพยพมาจากเวียงจันทร์ประเทศลาว มีท้าวบุญเรืองเป็นหัวหน้าอพยพมาอยู่ในเขตหนองบัวลำภู จ.อุดรธานี (ปัจจุบันเป็น จ.หนองบัวลำภู) ถูกเจ้าถิ่นรังแกจึงอพยพมาอยู่ทางทิศเหนือของบ้านตาโกน (ปัจจุบันเรียกบ้านเสียวเก่า) อยู่ได้ไม่นานเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม และเกิดอาเพศแผ่นดินแยกแตกเป็นรอยลึก

ในปี พ.ศ. 2323 ท้าวบุญเรืองซึ่งเป็นหัวหน้าได้นำอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ใกล้กับหนองน้ำเห็นว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นหมู่บ้านให้ชื่อว่า บ้านเสียว ซึ่งให้ชื่อตามชื่อหมู่บ้านเดิมของท้าวบุญเรืองที่อยู่ประเทศลาวก่อนอพยพมา กำนันคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ นายอ้วน สุมาลีย์ เมื่อ พ.ศ. 2372 ส่วนกำนันคนปัจจุบันคือ นายสีทา แขมคำ

อดีตตำบลเสียว มีอยู่ 15 หมู่บ้านแยกเป็นตำบลอีเซ 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลเสียวมี 17 หมู่บ้าน เป็นเขตการปกครองของ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว โดยได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

 

แผนที่ตำบลเสียว
แผนที่ตำบลเสียว

 

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน

หมู่3 บ้านหนองสำโรง
หมู่4 บ้านหนองผือ
หมู่5 บ้านสามขา
หมู่6 บ้านหนองแคน
หมู่7 บ้านหนองพระ
หมู่8 บ้านตลาด
หมู่9 บ้านหนองขาม
หมู่10 บ้านสามขา (2)
หมู่12 บ้านหนองเรือ
หมู่13 บ้านหนองผือบูรพา
หมู่14 บ้านจาน
หมู่18 บ้านป่าผาง


 

จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน

  •  จำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,490  คน  แยกเป็น  ชาย  2,243  คน  หญิง  2,247  คน
  •  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  166  คน / ตารางกิโลเมตร  มีครัวเรือน จำนวน  960  ครัวเรือน
  •  แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน

(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน 7  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 )


 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

ที่ตั้ง ตำบลเสียวเป็น 1 ใน 5 ตำบล ในเขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประมาณ  3  กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อเขตตำบลเปาะ  อำเภอบึงบูรพ์   จังหวัดศรีสะเกษ  ระยะทาง  35  กิโลเมตร

ทิศใต้     ติดต่อเขตตำบลโดด   อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และตำบลหนองใหญ่ ตำบลเมืองจันทร์   จังหวัดศรีสะเกษ  ระยะทาง  10  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตตำบลหนองม้า  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง         ..        กิโลเมตร

ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2 กิโลเมตร

 

เนื้อที่    โดยประมาณ    27.1    ตารางกิโลเมตร

 

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และมีพื้นที่เป็นที่ราบสูงดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตรอย่างยิ่ง

ภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม    เช่น    การทำนา  การทำไร่  นอกนั้นประกอบอาชีพรับราชการ  ค้าขาย  และรับจ้าง

สภาพทางสังคม 

     การศึกษา

ตำบลเสียว    มีสถานศึกษา  และแหล่งเรียนรู้   แยกเป็น

โรงเรียนประถมศึกษา              จำนวน            4                  แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา               จำนวน            1                  แห่ง

โรงเรียนอาชีวศึกษา               จำนวน            –                  แห่ง

โรงเรียน / สถาบันขั้นสูง จำนวน            –                  แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 จำนวน            3                  แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน         จำนวน            8                  แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้           จำนวน            26                แห่ง

สภาพการศึกษาของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนทำให้เป็นปัญหาต่อการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นจำนวนน้อย

 

การศึกษาและวัฒนธรรม

การศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว  แยกเป็น

วัดทางพุทธศาสนา                 จำนวน            9                  แห่ง

มัสยิด                             จำนวน            –                  แห่ง

ศาลเจ้า                           จำนวน            –                  แห่ง

โบสถ์                    จำนวน            –                  แห่ง